โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์เจตมูลเพลิงแดงในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2011 exศศิวิมล จันทร์สุเทพ, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE SCALE-UP OF Plumbago indica L. HAIRY ROOT CULTURE IN STIRRED TANK BIOREACTOR", ISSAAS International Congress 2011, 7 - 10 พฤศจิกายน 2011, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 3
2008 exชนากานต์ ลักษณะ, exศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและปริมาณสาร plumbagin ที่เปลี่ยนแปลงไปของต้นเจตมูลเพลิงแดงที่พัฒนาจากราก hairy root", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 exศศิวิมล จันทร์สุเทพ, exพรศิริ หลีวานิช, exศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตและการผลิตสารพลับบาจินจากราก hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2006 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณน้ำตาลและเกลือแร่ในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสาร plumbagin hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง", การประชุมวิชาการประจำปีแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 30 สิงหาคม 2006