การเพิ่มชุดโครโมโซมของฝ้ายพื้นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์

Publish Year National Journal 1
2006 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Stomatal size, stomatal frequency and pollen grain diameter as indirect method for identification of ploidy levels in cotton", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 39, ฉบับที่ -, กันยายน 2006, หน้า 552-559