การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลงและมีคุณภาพเส้นใยดี

Publish Year National Journal 1
2006 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Evaluation for antibiosis resistance in cotton to Helicoverpa armigera larvae", Kasetsart J. ( Nat. Sci. ), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 33-38