การจำลองแบบโมเลกุลของตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร : ผลของความจำกัดของโครงสร้างต่อสมบัติการดูดซับของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่สำคัญทางอุตสาหกรรม