กระบวนการสร้างและสลายสารประกอบคาร์บอนของยางพารา

Publish Year International Journal 1
2007 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Site presentation: Rubber flux, CO2, water and energy budget of rubber plantations in Thailand", AsiaFlux newsletter, ฉบับที่ 22, ตุลาคม 2007, หน้า 20-24
Publish Year International Conference 4
2007 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of temperature constraints on photosynthesis of rubber (Hevea brasiliensis)", IRRDB International Natural Rubber Conference, 12 - 13 พฤศจิกายน 2007
2006 exVerdier M., exO. Roupsard, exP. Thaler, exA. Chantuma, exP. Siripornpakdeekul, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "Sap flow measurements in an adult rubber tree plantation adjusting granier’s heat dissipation method to the rubber tree", International Natural Rubber Conference, 13 - 14 พฤศจิกายน 2006, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2006 exThaler P., inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exP. Siripornpakdeekul, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exO. Roupsard, exA. Chantuma, exJ.M. Bonnefond, "Carbon, water and energy balance of rubber ecosystem", International Natural Rubber Conference, 13 - 14 พฤศจิกายน 2006, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2006 exChantuma P., exU. Silpi, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exA. Cl?ment, exA. Guilliot, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exE. Gohet, exN. Musigamart, exT. Am?glio, exP. Thaler, "Carbohydrate distribution at trunk level of Hevea brasiliensis", Carbon storage in coconut, oil palm, rubber and mango : origins, dynamics and consequences for plantation management. [Cd-Rom]. Montpellier : CIRAD, 1 diaporama (49 vues). Final Meeting of ATP Reserves 11/2002 on Carbon Storage in Coconut, Oil Palm, Rubber and Mango, 8 - 9 พฤศจิกายน 2006, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 2
2006 exThaler P, exM. Verdier, exO. Roupsard, exA. Chantuma, exP. Siripornpakdeekul, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "Partitioning of water flux in rubber plantations. Estimation of tree transpiration by sap flow measurement", AsiaFlux Workshop 2006, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 exChantuma P., exThaler P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exLacointe A., "Dynamics of carbohydrate reserves in trunk of rubber trees as related to tapping", Thai-French Rubber seminar, 1 - 2 มิถุนายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย