โครงการศึกษาและวิจัยต้นแบบการเพาะเลี้ยงหมูป่าเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพของเกษตรกร