ฐานข้อมูลเพื่อกสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี