การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสื่อสารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 , 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย