การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสมุนไพรไทยของโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศและของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลพบุรี