การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้กับปศุสัตว์ในเขตจังหวัดลพบุรี