การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mutation Induction Using Acute and Chronic Gamma Irradiation on Some Vegetatively Propagated Ornamental Crops in Thailand", FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plants, 12 - 15 สิงหาคม 2008, สาธารณรัฐออสเตรีย