โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

Publish Year National Journal 1
2006 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, exประทุมทอง ไตรรัตน์, "การผลิตเยื่อและกระดาษจากเนื้อไม้กัญชง", วารสารวิจัยและฝึกอบรม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2006, หน้า 30-35
Publish Year National Conference 1
2007 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "คุณสมบัติทางเชิงกลของกระดาษเส้นใยสับปะรดผสมสาที่ด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย