การจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิทัศน์ป่าไม้ และการกระจายของชนิดพันธุ์ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

Publish Year International Journal 4
2010 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Land Use and Forested Landscape Changes in Sakaerat Environmental Research Station in Nakhon Ratchasima Province, Thailand", Ekologia (Bratislava), ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, กันยายน 2010, หน้า 99-109
2008 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Application of Geo-informatics for transboundary biodiversity conservation of the Pha Taem Protected Forest.", Journal of Terrestrial Observation, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2008, หน้า 17-29
2008 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exAnak Pattanvibool, "Assessing population viability for focal species in the Western Forest Complex, Thailand", Environmental Research Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2/3, กรกฎาคม 2008
2007 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Applying gap analysis and a comparison index to evaluate protected areas in Thailand", ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 235-245