การศึกษาลักษณะทางสถาปัตยลักษณ์และปัจจัยทางสถาปัตยลักษณ์ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มฝ้าย