ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

Publish Year National Conference 2
2013 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, exนายชัยมงคล ตะนะสอน, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่นของฝ้ายสายพันธุ์ใหม่", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exWalaiporn Yutphuak, "การประเมินพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีขาวต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula biguttula (Ishida) (Homoptera: Cicadellidae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009