กลไกทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลในพันธุ์อ้อยต้านทานสารอิมาซาเพอร์

Publish Year National Journal 1
2009 exนิศาชล เครื่องจันทร์, exอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "การเกิดการกลายพันธุ์ของยีนอะซิโตแลคเตทซินเธทในพันธุ์อ้อยทนทานสารอิมาซาเพอร์", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 115-128