ระดับความทนทานต่อโรคใบขาวของพันธุ์อ้อยและการศึกษาไวรัสใบด่างแถบขาว