การวิเคราะห์และแยกยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสภาวะแล้งในอ้อยโดยวิธี cDNA-AFLP