การศึกษาสรีรวิทยาของการผลิตชีวมวลของอ้อยเพื่อพลังงาน