การปรับปรุงพันธุ์อ้อย

Publish Year International Journal 1
2008 exSomwung Anusonpornpurm ., inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exพิพัฒน์ วีระถาวร, "Identifying QTLs for Fiber Content and Agronomic Characters in Sugarcane Using AFLP Markers", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 668-675
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจเชื้อรา Ustilago scitaminea Sydow ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction และกล้องจุลทรรศน์. ", วารสารโรคพืช , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1-3, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 23-32
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, "อ้อยผลผลิตสูง พันธุ์กำแพงแสน 00-1-103", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2006 exวรัญญา อริยสุระ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบเชื้อรา Ustilago scitaminea Sydow.ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย