โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "Accumulative substances in sugarcane seedling during drought condition", ISSAAS International Congress 2009, 11 - 15 มกราคม 2010, พ้ทยา ชลบุรี ประเทศไทย