อิทธิพลของโครงสร้างการเป็นเจ้าของและกรรมการที่มีต่อคุณภาพกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย