การศึกษาผลกระทบของการเสริมวิตามินดี 2 ในการอาหาร การฝึกซ้อมการออกกำลังกายและการเสริมวิตามินดี 2 ในอาหารร่วมกับการฝึกซ้อมการออกกำลังกายต่อคุณสมบัติของกล้ามเนื้อลาย การแสดงออกของตัวรับสัมผัสวิตามินดี และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกล้ามเนื้อลายของม้าสูงอายุ