การศึกษาการออกฤทธิ์ของสารอัลคาลอยด์ในการยับยั้งไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในหลอดทดลอง