การศึกษาและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การดําเนินงานแบบโครงการหลวงในการผลิตชาอินทรีย์ตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง