การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเป็นอาชีพสร้างรายได้