โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสำรวจ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากแนวปะการังที่สำคัญต่อการประมงและการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใกล้เคียง