การยกระดับวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าสดบ้านนายอสู่ต้นแบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน--ลบ