การวิเคราะห์พันธุกรรมประชากรปลาทูในอ่าวไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดประมงอย่างยั่งยืน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2566)