การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของโลหะผสมที่มีคุณสมบัติเชิงแสงด้วยไบโอแมสเพื่อประยุกต์ใช้ในการยับยั้งแบคทีเรีย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2566)