กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรเชิงพลวัตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคของการเปลี่ยนแปลง