การควบคุมคลังยาโดยใช้วิธีปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล