การกระจายของหมู่ไม้ในป่าดิบชื้นตามระดับความสูงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จังหวัดระนอง

Publish Year International Journal 3
2023 exANDAMAN CHANKHAO, exPeeranut Meevanasukkul, exNorrawith Dumrongtawat, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์, อาจารย์, inนายฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ, อาจารย์, exPISUT NAKMUENWAI, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Correlation between resident birds and anthropogenic noise and particulate matter: A case study at Kasetsart University, Bangkok, Thailand", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES , ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 11-20
2023 exATSUSHI ISHIDA, exKeiko Yamaji, exTakashi Nakano, exPHANUMARD LADPALA, exAnanya Popradit, exKenichi Yoshimura, exShin-Taro Saiki, exTakahisa Maeda, ex Jin Yoshimura, exKohei Koyama, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Comparative physiology of canopy tree leaves in evergreen and deciduous forests in lowland Thailand", Scientific Data, ปีที่ 10, ฉบับที่ 601, กันยายน 2023, หน้า 1-18
2023 exKASIDIS CHANPRADUB, exANAK PATTANAWIBOOL, exApinya Saisamorn, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSOMJATE CHANTHANA, exCHARONG THONGSONG, exYAN OUANSING, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Abundance and habitat suitability of Siamese crocodiles (Crocodylus siamensis, Schneider 1801) in Phetchaburi River, Kaeng Krachan National Park, Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 24, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า 4755-4765
Publish Year International Conference 1
2023 exKASIDIS CHANPRADUB, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "MaxEnt for Modeling Siamese Crocodile's (Crocodylus siamensis) Environmental Preferences in Kaengkrachan National Park, Thailand", 2023 Wildlife Conservation Drones & Technologies Summit, 9 - 12 ตุลาคม 2023, Burnet เทกซัส สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 4
2023 exสมบูรณ์ เฉยสวัสดิ์, exทัศไนย จารุวัฒนพันธ, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเกิดกลุ่มป่า ต่อลักษณะทางสันฐานวิทยาบางประการของสนสองใบ (Pinus latteri)", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12, 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2023, Bangkok เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 exวิมล แจ่มประเสริฐ, exทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการของรังกะแท้ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12, 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2023, Bangkok เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 exอานุภาพ จันทรลอย, exอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์, อาจารย์, exวัชระ สงวนสมบัติ, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของชนิดพืชที่นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) และนกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) ใชประโยชน บริเวณทุ่งหลวงรังสิต", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาปาไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12, 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2023, Bangkok เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 exสิริภูมิ ศรีสุวรรณ, inนายสถิตย์ ถิ่นกำแพง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและการกระจายของชนิดไม้วงศ์อบเชย (Lauraceae) ในอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป้าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12, 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2023, Bangkok เชียงใหม่ ประเทศไทย