การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์จตุรงคสันนิบาตในคัมภีร์พระไตรปิฎกเถรวาท

Publish Year National Journal 2
2022 exพงษ์ศิริ ยอดสา, inนางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จาตุรงคสันนิบาต (1): ที่มาของพุทธประเพณีมาฆบูชาในสังคมไทย", วารสารธรรมธารา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2022, หน้า 135-172
2022 inนางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์ศิริ ยอดสา, "การศึกษาวิเคราะห์ถอดรหัสความสุข 4 ด้านของพระพุทธเจ้า", วารสารเอเชียตะวันออกเเละอาเซียนศึกษา, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 73-99