สงครามรัสเซีย-ยูเครนในฐานะส่วนต่อขยายของการเมืองภายในประเทศรัสเซีย: ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบจากกรณีสงคราม

Publish Year National Journal 2
2023 inนางสาวปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย, อาจารย์, "ช่วงเวลาแห่งอดีตและอนาคตของรัสเซีย:ทวิพักตร์แห่งการกระทำของรัฐในสงครามรัสเซีย-ยูเครน", วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 98-130
2022 inนางสาวปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย, อาจารย์, "แหล่งที่มาภายในของการเมืองภายนอก: สงครามรัสเซีย-ยูเครนในฐานะส่วนต่อขยายของการเมืองในประเทศรัสเซีย", วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-50