การผลิตอาหารเชิงโภชนบำบัดเฉพาะบุคคลสำหรับกลุ่มผู้มีภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง