ความท้าทายของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการจัดการของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2566 (2565-2566)

  • inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, อาจารย์

  • inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์