การพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิตถ่านแบบต่อเนื่องและการผลิตถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากเทคนิคการกระตุ้นด้วยไอน้ำ จากเศษเหลือไม้ไผ่