การศึกษาสมบัติด้าน Rheology ของแป้งข้าวกล้อง ชนิดโม่น้ำ ยี่ห้อ แม็กซ์

  • บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2566

  • inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล

  • inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี