การผลิตชุดตรวจอย่างรวดเร็วเพื่อเฝ้าระวังภาวะหัวใจล้มเหลวและพร่องวิตามินดีเพื่อสุขภาวะที่ดีในผู้สูงวัย