ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ กับภาวะหมดไฟ (burnout) และการรับรู้ความสามารถของครู