การศึกษาความชุกของการเกิดโรค Trapped Neutrophil Syndrome ในสุนัขโดยการตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน vacuolar protein sorting 13 homolog B