ความยืดหยุ่นและพลวัตกลยุทธ์การดำรงชีพของครัวเรือนชนบทในประเทศไทยและเวียดนาม