ความมีเหตุผล ความเจ็บปวด แนวปฏิบัติที่สัมพันธ์กับร่างกายแบบคานต์ และขวัญที่ไม่ปรากฏตัว