การศึกษาเชิงทฤษฎีและการทดลองของไคโตซานและไคโตซาน/กราฟีนออกไซด์คอมโพสิต สำหรับกำจัดโลหะหนักจากขยะอิเล็กทรอนิกส์