การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์การแปลบทบบรรยายฉบับภาษาไทยกับต้นฉบับภาษาเกาหลีในบทภาพยนตร์เกาหลีเรื่องคิมจียองเกิดปี 82

Publish Year National Journal 1
2023 inนางสาวมินท์ธิตา ธนพิบูลโรจน์, อาจารย์, inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, รองศาสตราจารย์, "A Comparative Study of Metaphor Translations between Thai-Subtitled and Original Korean Movie Scripts “Kim Ji-Young: Born 1982”", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 103-115