การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีการวัดปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเจลล้างมือโดยเทคนิค FTIR

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, exดร.นฤดม นวลขาว, "Assessment of uncertainty estimation for measurement of ethanol concentration in COVID-19 hand sanitizer using FTIR spectroscopy", Journal of Chemical Metrology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 1-14
2022 inนายวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inนางสาวนพิมพ์พร แสงวิเชียร, อาจารย์, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Ultrashort Hydraulic Retention Time of Aeration and Nonaeration Constructed Wetlands for a Large Volume of Primary-Treated Wastewater from a Medical Rubber Glove Factory", International Journal of Ecology, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 2407435 , พฤษภาคม 2022, หน้า 1-10