การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจรด้วยฐานนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มเกษตรกรกุ้งก้ามกราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี