นวัตกรรมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลและวัสดุเชิงประกอบชีวภาพสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียและตัวดูดซับ