การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกจีโนมในปลากะพงขาว (Lates calcarifer) (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565)